Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 08:12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm (dalej „Administrator”), adres do korespondencji: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, adres e-mail: [email protected], tel. 82 565 20 70.
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będzie się odbywać w celu:

- umożliwienia korzystania z serwisu www.coi-chelm.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO) przez okres korzystania z serwisu i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do korzystania z portalu zgodnie z ustalonymi warunkami lub po zakończeniu korzystania, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń;

- realizacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń 
z tytułu naruszenia dóbr osobistych);

- zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie (art. 6 ust. 1 lit.  e) RODO) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

- realizacji zadań w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych oraz w celu realizacji ustawowych obowiązków archiwizacyjnych nałożonych na Urząd Miasta Chełm przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) przez okres wynikający z przepisów Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67);

- dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonaniem usługi lub wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami), (art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO) przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.

Szczegółowe zapisy celów przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Polityce Prywatności serwisu www.coi-chelm.pl 

  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: [email protected] 
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana firmy, po wyrażeniu zgody, mogą być zamieszczone na naszej stronie internetowej www.coi-chelm.pl  oraz mogą być przekazywane potencjalnym inwestorom zainteresowanym oferowanymi terenami inwestycyjnymi, kontrahentom i klientom zainteresowanym współpracą lub usługami oraz organom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana firmy jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udostępniania Pani/Panu/potencjalnym zainteresowanym oferty inwestycyjnej, oferty usług świadczonych przez Pani/Pana kontrahenta oraz promocji terenów inwestycyjnych będących w Pani/Pana posiadaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana firmy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.              
Podziel się