Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 25 lutego 2024 21:40

Dofinansowania

Aktualne dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej na terenie Miasta Chełm

 

I. Działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 24.01.2024 r. koniec: 22.02.2024 r

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 40 000 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

 Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Służby publiczne, Partnerstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 10 do 15 tyś RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

II. Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 01.02.2024 r. koniec: 29.03.2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 5 000 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Działania skierowane do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji

 

III. Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 01.02.2024 r. do 25.03.2024 r

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 862 472,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Budowanie potencjału partnerów społecznych w zakresie działań wspierających kształcenie zawodowe.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

IV. Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 14.02.2024 r. koniec: 05.04.2024 r., planowany termin ogłoszenia o naborze wniosków: 31.01.2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 25 000 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

MŚP, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP, konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Projekty badawczowdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

V. Działanie 2.12 Granty na eurogranty w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 20.02.2024 do 20.02.2025, ogłoszenie naboru 18.01.2024

Kwota dofinansowania: 43 mln zł

Wnioskodawcy: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE. 
Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Szczegóły będą dostępne po ogłoszeniu konkursu tj.  18.01.2024 r. na stronie PARPu, instytucji, która koordynuje nabór wniosków. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

VI. Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 08.02.2024 r. do: 29.03.2024

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 12 998 900,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.Programy rozwojowe szkół, uwzględniające m.in.: a) współpracę szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami i uczelniami w celu zwiększenia potencjału szkół, w szczególności poprzez organizację zajęć dla uczniów, b) dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności w zakresie zielonej transformacji oraz kompetencji cyfrowych, c) wsparcie nauczycieli (w tym nauczycieli zawodu) oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych, d) wsparcie osób posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych, e) dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły, f) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społecznoemocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych), g) rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół, h) organizację i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji, i) doradztwo edukacyjnozawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców); j) współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizację staży dla uczniów u pracodawców, k) wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, l) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń, m) podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej, n) wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

VII. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 22.02.2024 r. do: 15.04.2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 1 351 545,88

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

VIII. Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do: maj 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 1 058 824,00

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, Partnerzy społeczni, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

IX. Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: marzec 2024 r. do: maj 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 12 mln

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin. 2. Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielononiebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych. 4. Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu miast, w tym nieposiadających planów adaptacji do zmian klimatu, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027. 6. Działania informacyjnoedukacyjne i edukacyjne w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych - jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

X. Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 16.04.2024 r. do 21.05.2024 r.

Kwota dofinansowania:  100 mln zł

Wnioskodawcy: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XI. Działanie 2.5 Usługi dla MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: kwiecień 2024, koniec: maj 2024, ogłoszenie naboru: marzec 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: MŚP

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 2 925 000,00

O programie

Zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Działania skierowane do MŚP w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradztwa innowacyjnego od akredytowanych ośrodków innowacji.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XII. Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: kwiecień 2024, koniec: maj 2024, 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR):  6 000 000,00

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XIII. Działanie 8.5 Usługi społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do maj 2024 r., 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 9 025 000,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty w zakresie: a) rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych, b) wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, c) wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki, d) szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, 

2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XIV. Działanie 8.5 Usługi społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do czerwiec 2024 r., 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 11 424 000,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adoptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe. 4. Wsparcie procesu usamodzielnienia osób przebywających w placówkach całodobowych. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XV. Działanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do maj 2024 r., 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 90 967 318

W ramach naboru zaangażowane będą środki budżetu państwa (42 596 642,89 PLN) stanowiące uzupełnienie do środków EFRR

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XVI. Działanie 1.1 Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - dla konsorcjów

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do maj 2024 r.

Wnioskodawcy: konsorcja MŚP

Kwota dofinansowania:  222 mln zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XVII. Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do: maj 2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 43 149 355,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XVIII. Działanie 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do: czerwiec 2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 20 504 320,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Zakup i modernizacja taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, spełniającego wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2019/1161 zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE. 2. Budowa i modernizacja infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, w tym: węzłów przesiadkowych, obiektów P+R („parkuj i jedź”),przystanków, zatok i wiat, a także infrastruktury ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym. 3. Rozwój systemów cyfrowych transportu publicznego i działania na rzecz taryfowej integracji transportu zbiorowego (systemy typu „wspólny bilet”).

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XIX. Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. maj 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 19 402 631,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiące o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej. 2. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 3. Rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne i/lub uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. 4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XX. Działanie 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do maj 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 10 134 959,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, Partnerstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Administracja publiczna

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXI. Działanie 1.1 Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - dla konsorcjów

Aktualny od: czerwiec 2024 r. do październik 2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze MŚP

Kwota dofinansowania:  1 mld 890 mln zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXII. Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 08.02.2024 r. do: 29.03.2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 12 998 900,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.Programy rozwojowe szkół, uwzględniające m.in.: a) współpracę szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami i uczelniami w celu zwiększenia potencjału szkół, w szczególności poprzez organizację zajęć dla uczniów, b) dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności w zakresie zielonej transformacji oraz kompetencji cyfrowych, c) wsparcie nauczycieli (w tym nauczycieli zawodu) oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych, d) wsparcie osób posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych, e) dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły, f) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społecznoemocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych), g) rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół, h) organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji, i) doradztwo edukacyjnozawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców); j) współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizację staży dla uczniów u pracodawców, k) wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, l) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń, m) podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej, n) wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich 

 

XXIII. Działanie 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Aktualny od: maj 2024 r. do: listopad 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 10 mln

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Administracja publiczna, Służby publiczne, Partnerstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) lub jako samodzielne projekty, dla których zapewniony jest odpowiedni sposób zagospodarowania ścieków zgodny z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. 3. Projekty z zakresu modernizacji, naprawy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ograniczające straty w dostawach wody do spożycia, zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXIV. Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej - opracowanie modelu biznesowego

Aktualny od: 04.04.2024 r. r. do 03.04.2025 r.  

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln PLN

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji)

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXV. Działanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: kwiecień 2024 r. do: maj 2024 r

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 90 967 318,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXVI. Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Aktualny od: 05.2024 r. r. do 07.2025 r.  

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania:  do doprecyzowania w terminie późniejszym

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług
Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXVII. Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej - wdrożenie modelu biznesowego

Aktualny od: 13.06.2024 r. do 19.12.2024 r. 

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln PLN

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ - transformacji przedsiębiorstwa. Wprowadzone zmiany pomogą firmie nie tylko wyróżnić się na rynku, ale również zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym odpadami, zmniejszenie emisji CO2, oszczędności zużycia energii i surowców.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXVIII. Działanie 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: czerwiec 2024 r. do: lipiec 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 5 mln

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego. 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXIX. Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny: od czerwiec 2024 r. do: lipiec 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 3 129 395,00

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (np. LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXX. Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: czerwiec 2024 do: sierpień 2024, następny termin: IV kwartał 2024

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: do doprecyzowania w terminie późniejszym

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXXI. Działanie 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: czerwiec 2024 r., koniec: grudzień 2024 r.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 18 307 772,00

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXII. Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: lipiec 2024 r., koniec: sierpień 2024 r., ogłoszenie naboru: czerwiec

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: MŚP, duże przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 26 196 000,00 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty mające na celu zminimalizowani e zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ. 2. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXIII. Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: lipiec 2024 r. koniec: sierpień 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 1 061 829,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: MŚP 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXIV. Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: sierpień 2024 do: wrzesień 2024 

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: do doprecyzowania w terminie późniejszym

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXXV. Działanie 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: sierpień 2024 r. koniec: wrzesień 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 2 500 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

 Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Kompleksowe działania służące wydłużeniu zdolności do pracy osób starszych, uwzględniające zarządzanie wiekiem, w przedsiębiorstwach poprzez upowszechnianie mentoringu w miejscu pracy, rozwijanie kompetencji osób starszych, promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się.  2. Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym we wprowadzaniu pracy zdalnej. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXVI. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: wrzesień 2024 r. do: listopad 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 4 470 588,24

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m. in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXXVII. Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: wrzesień 2024 r. do: marzec 2025 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 9 000 000,00

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiące o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej. 2. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów, w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXXVIII. Działanie 3.3 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: wrzesień 2024 r. koniec: marzec 2025 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 13 000 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Administracja publiczna, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego. 2. Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w naturalnych ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin. 3. Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielononiebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnyc h nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych. 4. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027. 5. Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu miast, w tym nieposiadających planów adaptacji do zmian klimatu, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027. 6. Działania informacyjnoedukacyjne i edukacyjne w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych - jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu. 

Nabór skierowany będzie do tych wnioskodawców, których przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane w pozytywnie zaopiniowanej strategii terytorialnej stanowiącej podstawę realizacji ZIT przez instytucję zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania ww. strategii w ramach tego programu. Nabór w ramach instrumentu ZIT będzie prowadzony nieprzerwanie przez czas trwania naboru, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabór. Ocena wniosków o dofinansowanie prowadzona będzie na bieżąco w trakcie trwania naboru, po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXIX. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: listopad 2024 r. do: grudzień 2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 117 647,00

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m.in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

XXXX. Działanie 8.6 Usługi zdrowotne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: grudzień 2024 r. styczeń 2025 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 25 000 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym: a) na podstawie modeli wypracowanych na poziomie krajowym, b) w zakresie psychiatrii osób dorosłych, c) wdrażanie standardów dostępności w POZ i AOS, d) wdrażanie modeli opieki koordynowanej, e) rozwój rozwiązań regionalnych z zakresu telemedycyny, które otrzymały pozytywną opinię w procesie oceny MZ, f) kompleksowe programy opieki długoterminowej.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXXI. Działanie 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: grudzień 2024 r. styczeń 2025 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru (w EUR): 8 930 000,00

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,  Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje, Terytorialne (ZIT)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty w zakresie: a) rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych, b) wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, c) wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki, d) szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, e) wsparcia dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich usług, w tym CUS, f) wsparcia procesu deinstytucjonalizacji instytucji całodobowych. 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami. 3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe. 4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

XXXXII. Erasmus Global

Aktualny od: 14.03.2021 r. do: 13.03.2024 r.

Dla kogo: MŚP

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 euro

Cel finansowania: Uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

W ramach EYE Global współpraca między dwoma przedsiębiorcami odbywa się podczas 1-3-miesięcznego pobytu z doświadczonym przedsiębiorcą, co pomaga młodemu przedsiębiorcy zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący korzysta ze świeżych perspektyw swojej działalności, współpracy z partnerami zagranicznymi i poznawania nowych rynków.

Więcej informacji: link

 

XXXXIIII. Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Aktualny od: 01.02.2023 r. do 31.01.2027 r.

Dla kogo: MŚP

Maksymalne dofinansowanie: 6 600 euro

Cel finansowania: Uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Więcej informacji: link

 

Podziel się