Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 08:18

Dofinansowania

Aktualne dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej na terenie Miasta Chełm

 

FENX.01.05 Ochrona czynna (II)

Aktualny od: 29.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

Kwota dofinansowania:  200 000 000 zł

Wnioskodawcy: Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona in‐situ lub ex‐situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

FENX.01.05 Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem (I)

Aktualny od:31.05.2024 r. do 31.07.2024 r.

Kwota dofinansowania:  50 000 000 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona in‐situ lub ex‐situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

FFENX.02.01 Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy (II)

Aktualny od:27.05.2024 r. do 29.07.2024 r.

Kwota dofinansowania:  50 000 000 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy - nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 2.12 Granty na eurogranty w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 18.04.2024 do 17.04.2025

Kwota dofinansowania: 43 mln zł

Wnioskodawcy: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE. 
Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Szczegóły będą dostępne po ogłoszeniu konkursu tj.  18.01.2024 r. na stronie PARPu, instytucji, która koordynuje nabór wniosków. 

Więcej informacji

 

Działanie A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029 - wznowienie naboru ciągłego), Krajowy Plan Odbudowy

AKTUALNY data naboru wniosków od 25.04.2024 do 31.12.2025

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • jst,
 • podmioty inne niż jst, tj.:
  • osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty,
  • instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty,

prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2022-2029 instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W przypadku środków KPO: na tworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki w dwóch formach instytucji opieki – żłobkach i klubach dziecięcych.

Środki FERS mogą zostać przeznaczone na utworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, tj. w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna.

W ramach środków FERS zapewnione będzie dofinansowanie do funkcjonowania przez 36 miesięcy miejsc utworzonych ze środków KPO i/lub FERS.

Pełny katalog działań znajduje się w treści Programu Aktywny Maluch 2022-2029

Dofinansowanie uzyskane w ramach programu może pokryć 100% kosztów / wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

Poziom dofinansowania, o które wnioskuje wnioskodawca na 1 nowo utworzone miejsce nie może przekroczyć kwot jednostkowych.

Wysokość dofinansowania z KPO na tworzenie miejsc:

 • dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.

Wysokość dofinansowania z FERS:

 • na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 • do funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 836 zł, przy czym w okresie:
  a) funkcjonowania przez 12 miesięcy wynosi do ok. 10 044 zł, a następnie
  b) przez kolejne 24 miesiące wynosi do ok. 20 088 zł.

Termin, do którego można składać wnioski w naborze ciągłym: 31 grudnia 2025 r.
* do momentu wyczerpania środków, bądź osiągnięcia wskaźników określonych w pkt. 2.1. Programu

Więcej informacji

 

Działanie 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: 26.04.2024 r. do 31.07.2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 43674578,82 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Służby publiczne; 
Partnerstwa;
Przedsiębiorstwa;
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; 
Administracja publiczna;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.    Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

Więcej informacji

 

Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 26.04.2024 r. do: 31.07.2024 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 78 445 141,47 zł

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa;
Partnerstwa;
Służby publiczne;
Administracja publiczna;
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
Instytucje ochrony zdrowia;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.    Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiące o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
2.    Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe.
3.    Rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne i/lub uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.
4.    Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi.

Więcęj informacji

 

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Aktualny od: 07.05.2024 r. r. do 25.07.2024 r.  

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania:  100 mln zł

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług
Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja

Więcej informacji

 

Działanie 2.9 Seal of excellence, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 10.06.2024 r. do 02.08.2024 r.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, które otrzymały certyfikat SoE z programów UE

Kwota dofinansowania:  35 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. 
Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE. 

Więcej informacji

 

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy

Start: 25.06.2024 r. Zakończenie: 20.08.2024 r.

Cel finansowania: 

Ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

Cel inwestycji

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile możesz otrzymać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.

Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 zł.

Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

 • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
 • usługi zewnętrzne.

Więcej informacji

 

Działanie 1.1 Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 

Aktualny od: 27.06.2024 r. do 24.10.2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze MŚP

Kwota dofinansowania:  2 112 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw  w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Działanie 1.1 Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 

Aktualny od: 27.06.2024 r. do 24.10.2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze MŚP

Kwota dofinansowania:  222 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-001/24, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 27.06.2024 r. do 24.10.2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP

Kwota dofinansowania:  890 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/24, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 27.06.2024 r. do 24.10.2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP

Kwota dofinansowania: 445 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 10.06.2024 r. do: 13.09.2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 186 081 593,38 zł

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Więcej informacji

 

Działanie 1.1 Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 27.06.2024 r. do 24.10.2024 r.

Wnioskodawcy: pojedyncze MŚP

Kwota dofinansowania:  1 mld 890 mln zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej - opracowanie modelu biznesowego

Aktualny od: 13.06.2024 r. r. do 19.12.2024 r.  

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln PLN

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa

Więcej informacji

 

Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od 03.06.2024 do 31.07. 2024 r. 

Kwota dofinansowania: 13 536 198,07 zł

Wnioskodawcy: 

Instytucje nauki i edukacji;
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
Przedsiębiorstwa;

Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (np. LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji

 

Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia 

Aktualny od: 28.06.2024 r. do 07.08.2024 r.

Kwota dofinansowania: 188 793 954 zł

Wnioskodawcy: Podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie w zakresie przenoszenia oddziałów psychiatrycznych ze szpitali monospecjalistycznych do szpitali wielospecjalistycznych. Przenoszenie oddziałów psychiatrycznych ze szpitali monospecjalistycznych do szpitali wielospecjalistycznych.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 1.07.2024 r., koniec: 30.12.2024 r.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 78 445 141,47 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. 

Więcej informacji

 

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: 04.07.2024 r. 30.08.2024 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 4 549 724,9 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:  Przedsiębiorstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji.

Więcej informacji

 

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 23.07.2024 r. do26.09.2024 r.

Kwota dofinansowania:  25 mln zł

Wnioskodawcy: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej - opracowanie modelu biznesowego

Aktualny od: 16.07.2024 r. r. do 03.04.2025 r.  

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 10 mln PLN

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji)

Więcej informacji

 

Działanie 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 1.07.2024 r., koniec: 30.12.2024 r.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 78 445 141,47 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. 

Więcej informacji

 

Działanie 2.5 Usługi dla MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny 08.08.2024 r. do 30.09.2024 r.

Kwota dofinansowania: : 12 533 040, 00 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa MŚP

Zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Działania skierowane do MŚP w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradztwa innowacyjnego od akredytowanych ośrodków innowacji.

 

Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: 01.08.2024 do: 26.09.2024 

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln zł

Cel: CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 03.09.2024 r. do: 26.03.2025 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 38 563 200 zł

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiące o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej. 2. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów, w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi.

Nabór skierowany będzie do tych wnioskodawców, których przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane w pozytywnie zaopiniowanej strategii terytorialnej stanowiącej podstawę realizacji ZIT przez instytucję zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania ww. strategii w ramach tego programu. Nabór w ramach instrumentu ZIT będzie prowadzony nieprzerwanie przez czas trwania naboru, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabór.  Ocena wniosków o dofinansowanie prowadzona będzie na bieżąco w trakcie trwania naboru, po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia 

Aktualny od: 30.09.2024 r. do 31.10.2024 r.

Kwota dofinansowania: 325 655 364,48 zł

Wnioskodawcy: Podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie ośrodków wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III POZIOM REFERENCYJNY)

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

 

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: 10.10.2024 do: 29.01.2024

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 20 mln zł

Cel: CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 03.10.2024 do 03.12.2024

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 10 712 000 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

 Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Kompleksowe działania służące wydłużeniu zdolności do pracy osób starszych, uwzględniające zarządzanie wiekiem, w przedsiębiorstwach poprzez upowszechnianie mentoringu w miejscu pracy, rozwijanie kompetencji osób starszych, promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się.  2. Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym we wprowadzaniu pracy zdalnej. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: 19.10.2024 do 19.12.2024

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 19 155 575,46 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m. in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 3.3 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: 07.10.2024 r. koniec: 30.04.2025 r.

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 55 702 400 zł 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT); Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna; Służby publiczne; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
Instytucje nauki i edukacji;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.    Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.
2.    Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w naturalnych ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin.
3.    Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych.
4.    Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
5.    Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu miast, w tym nieposiadających planów adaptacji do zmian klimatu, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
6.    Działania informacyjno-edukacyjne i edukacyjne w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych - jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 15.10.2024 r. do 28.11.2024 r.

Kwota dofinansowania:  50 mln zł

Wnioskodawcy: MŚP

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. 
Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 2.18 Rozwój oferty OI dla firm w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - Nabór dla pojedynczych OI

Aktualny od: 29.10.2024 r. do 30.01.2025 r.

Kwota dofinansowania:  30 000 000 zł

Wnioskodawcy: pojedyncze ośrodki innowacji 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju potencjału akredytowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki pojedynczych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach funkcyjnych. Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm. Wsparcie dla Ośrodków Innowacji może obejmować również zwiększenie doświadczenia i możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, ucyfrowienia usług czy zwiększenia dostępu do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Aktualny od: 31.10.2024 r. do 30.12.2024 r.

Kwota dofinansowania:  40 000 000 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 2.18 Rozwój oferty OI dla firm w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - Nabór dla konsorcjów OI

Aktualny od: 07.11.2024 r. do 06.02.2025 r.

Kwota dofinansowania:  70 000 000 zł

Wnioskodawcy: konsorcja ośrodków innowacji

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju potencjału akredytowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach tematycznych (w tym Digital Innovation Hubs (DIH) – ośrodki innowacji cyfrowych oraz Green Innovation Hubs (GIH) – ośrodki zielonych innowacji).   
Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm. 
Wsparcie dla Ośrodków Innowacji może obejmować również zwiększenie doświadczenia i możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, ucyfrowienia usług czy zwiększenia dostępu do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach. 
Wsparcie dla konsorcjów Ośrodków Innowacji dotyczyć może również świadczenia kompleksowych usług proinnowacyjnych, dla firm, w tym usług zmniejszających negatywny wpływ na środowisko lub wspierających transformację cyfrową dla przedsiębiorców podejmujących działalność innowacyjną. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: listopad 2024 do grudzień 2024

Kwota dofinansowania:  138 891 950,54 zł

Wnioskodawcy: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Służby publiczne;

1.    Zakup oraz modernizacja taboru trolejbusowego i niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz zeroemisyjnego taboru szynowego dla połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą.
2.    Budowa infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych, spełniającej wymogi Dyrektywy 2014/94/UE oraz zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników - jeżeli nie ma możliwości finansowania inwestycji ze źródeł prywatnych lub z pomocy zwrotnej, a inwestycja uzasadniona jest odpowiednią analizą popytu i potrzeb.
3.    Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4.    Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych.
5.    Inwestycje (budowa, rozbudowa i przebudowa) obejmujące systemy ITS wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność, jak również rozwiązania umożliwiające integrację taryfową i wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS), w tym systemy biletowe i aplikacje planowania podróży.
6.    Jako dodatkowy element projektu będą wpierane również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące korzystanie z niskoemisyjnego transportu zbiorowego, transportu multimodalnego i rowerowego oraz ruchu niezmotoryzowanego, jako element szerszego projektu związanego z infrastrukturą transportową.

 

Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia 

Aktualny od: 29.11.2024 r. do 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania: 67 046 692,68 zł

Wnioskodawcy: Podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II POZIOM REFERENCYJNY)

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: listopad 2024 r. do grudzień 2024 r.

Kwota dofinansowania:  4 788 893,87 zł

Wnioskodawcy: Administracja publiczna; Instytucje nauki i edukacji; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Partnerzy społeczni; Przedsiębiorstwa; Służby publiczne;

4.    Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m.in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami. 

 

Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: grudzień 2024 r., koniec: luty 2025 r.,

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: MŚP; Duże przedsiębiorstwa; spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 112 244 620,8 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.    Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.
2.    Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: grudzień 2024 r.do luty 2025 r.

Kwota dofinansowania:  51 417 600  zł

Wnioskodawcy: Administracja publiczna; Służby publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje nauki i edukacji;

1.    Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin.
2.    Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych.
4.    Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu miast, w tym nieposiadających planów adaptacji do zmian klimatu, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
6.    Działania informacyjno-edukacyjne i edukacyjne w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych - jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu.

Nabór skierowany będzie do tych wnioskodawców, których przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane w pozytywnie zaopiniowanej strategii terytorialnej stanowiącej podstawę realizacji ZIT przez instytucję zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania ww. strategii w ramach tego programu.
Nabór w ramach instrumentu ZIT będzie prowadzony nieprzerwanie przez czas trwania naboru, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabór. 
Ocena wniosków o dofinansowanie prowadzona będzie na bieżąco w trakcie trwania naboru, po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie.

 

Działanie 8.6 Usługi zdrowotne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: grudzień 2024 r. styczeń 2025 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 25 708 800

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

2.    Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym:
b)    w zakresie psychiatrii osób dorosłych

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: grudzień 2024 r. maj 2025 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 31 822 198,39 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Administracja publiczna; Instytucje nauki i edukacji; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;  Przedsiębiorstwa; Służby publiczne; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT);

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

 1. Projekty w zakresie: 
a) rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych,
b) wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, 
c) wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki, 
d) szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej,
e) wsparcia dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich usług, w tym CUS, 
f) wsparcia procesu deinstytucjonalizacji instytucji całodobowych. 
2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.
3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe. 
4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 10.3 Transformacja szkolnictwa specjalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: 19.10.2024 do 19.12.2024

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 19 155 575,46 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Administracja publiczna; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Przedsiębiorstwa;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

4. Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m. in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 2.28 Startup Booster Poland, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 13.11.2024 r. do 08.01.2025 r.

Wnioskodawcy: podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności (ośrodki innowacji, w tym akceleratory)

Kwota dofinansowania:  10 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.
Wsparcie kosztów działań operatorów związanych z zarządzaniem programami, w szczególności dotyczące pozyskania startupów do programów oraz kompleksowej obsługi programów, w tym pokrycie kosztów członkostwa akceleratorów w międzynarodowych sieciach, zaangażowania ekspertów i mentorów, udziału partnerów międzynarodowych.
Realizacja programu Startups Exchange polega na objęciu polskich startupów zainteresowanych ekspansją na dany rynek programem przygotowującym je do wyjazdu oraz programem na danym rynku, gdzie poznają potencjalnych kontrahentów, inwestorów, poznają kulturę biznesową, mogą planować założenie oddziału firmy, realizują warsztaty z zakresu, który chcą dopracować (element akceleracji w wybranym zakresie), itp. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 10.4 Transformacja szkolnictwa specjalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: listopad 2024 do grudzień 2024

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 4 788 893,87 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Administracja publiczna; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Przedsiębiorstwa;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

4.    Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m.in. wsparcie uczniów szkół specjalnych i ich rodziców w procesach integracji w szkolnictwie ogólnodostępnym, w procesach kształcenia zawodowego, przygotowania do pracy, wsparcie kadr szkół specjalnych w realizacji działań edukacji włączającej, wspieranie działań realizowanych w partnerstwie szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, uczelniami i pracodawcami. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

 

Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny

Aktualny od: 04.11.2024 r. do 30.06.2025 r.

Kwota dofinansowania:  1 mld zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

 - budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych
- zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych
-zakup  taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego
- zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 4.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Aktualny od 04.12.2023 do 18.12.2025

Dla kogo: Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (zarządca infrastruktury liniowej - PKP PLK SA), Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (zarządca infrastruktury dworcowej - PKP SA)

Kwota dofinansowania:  3 000 mln PLN, 100 mln PLN 

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Projekty dotyczące infrastruktury liniowej w sieci TEN-T oraz poza siecią TEN-T, włączając w to odcinki Wschodniej Magistrali Kolejowej, jako kontynuację działania 3.1 POPW 2014-2020
Projekty dotyczące infrastruktury dworcowej

Więcej informacji

 

Działanie 9.5 Ochrona środowiska pracy w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: styczeń 2025 r. marzec 2025 r. 

Kwota dofinansowania: 12 045 331,21 zł

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w tym programy przekwalifikowania pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, działania zapewniające zdrowe i dobrze przystosowane środowisko pracy, niwelujące zagrożenia dla zdrowia wynikające ze środowiska pracy, profilaktyka chorób wynikających ze środowiska pracy.

 

Działanie 8.6 Usługi zdrowotne w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: styczeń 2025 r. - luty 2025 r. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 25 708 800 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Administracja publiczna; Instytucje nauki i edukacji; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Przedsiębiorstwa; Służby publiczne;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

2.    Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym:
f)    kompleksowe programy opieki długoterminowej

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: styczeń 2025 - luty 2025. 

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 42 848 000 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Przedsiębiorstwa;
Partnerstwa;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 

 

Działanie 1.1. Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 10.01.2025 r. do 28.03.2025 r.

Wnioskodawcy: konsorcja przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO

Kwota dofinansowania:  1 300 000 000  zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: kwiecień – maj 2025 r. 

Beneficjenci: MŚP 

Forma wsparcia: dotacja 

Alokacja naboru: 51 417 600 zł

Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych). 

 

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: kwiecień 2025 do maj 2025

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 40 mln zł

Cel: CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 

Aktualny od: kwiecień 2025 do lipiec 2025

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln zł

Cel: CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej - opracowanie modelu biznesowego

Aktualny od: czerwiec 2025 do styczeń 2026

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania: 100 mln PLN

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa

Więcej informacji

 

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Aktualny od luty 2025 - maj 2025

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

Kwota dofinansowania:  100 mln zł

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług
Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja

Więcej informacji

 

Działanie 2.1 Dystrybucja energii  w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Aktualny od II kw. 2025 - II kw. 2025

Dla kogo: Przedsiębiorstwa (operatorzy systemów dystrybucyjnych)

Kwota dofinansowania:  do doprecyzowania w terminie późniejszym

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Inteligentne sieci elektroenergetyczne „smart grid” 

Więcej informacji

 

Działanie 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Termin naboru: start: czerwiec 2025 do sierpień 2025

Łączna kwota wsparcia w ramach naboru: 22 752 288 zł

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa; Instytucje nauki i edukacji; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne; Instytucje ochrony zdrowia;

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

3.    Zastosowanie instrumentów służących ochronie pracowników, zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej, m.in.: 
a) poradnictwo psychologiczne,
b) doradztwo zawodowe, 
c) dodatki motywacyjne dla osób realizujących mentoring w miejscu zatrudnienia, 
d) środki finansowe na kontynuację zatrudnienia, 
e) dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników i pracodawców, 
f) formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. profilaktyka chorób wynikających ze środowiska pracy), 
g) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

 

Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od czerwiec 2025 do sierpień 2025

Kwota dofinansowania: 11 954 592 zł

Wnioskodawcy: 

Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

2.    Wsparcie jakości kształcenia i rozwoju elastycznego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym realizowanych w trybie zdalnym.

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

Aktualny od: lipiec 2025 do wrzesień 2025

Kwota dofinansowania:  128 544 000 zł

Wnioskodawcy: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Służby publiczne;

1.    Zakup oraz modernizacja taboru trolejbusowego i niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz zeroemisyjnego taboru szynowego dla połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą.
2.    Budowa infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych, spełniającej wymogi Dyrektywy 2014/94/UE oraz zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników - jeżeli nie ma możliwości finansowania inwestycji ze źródeł prywatnych lub z pomocy zwrotnej, a inwestycja uzasadniona jest odpowiednią analizą popytu i potrzeb.
3.    Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4.    Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych.
5.    Inwestycje (budowa, rozbudowa i przebudowa) obejmujące systemy ITS wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność, jak również rozwiązania umożliwiające integrację taryfową i wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS), w tym systemy biletowe i aplikacje planowania podróży.
6.    Jako dodatkowy element projektu będą wpierane również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące korzystanie z niskoemisyjnego transportu zbiorowego, transportu multimodalnego i rowerowego oraz ruchu niezmotoryzowanego, jako element szerszego projektu związanego z infrastrukturą transportową.

 

Działanie 2.28 Startup Booster Poland, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Aktualny od: 17.07.2025 r. do 05.09.2025 r.

Wnioskodawcy: podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności (ośrodki innowacji, w tym akceleratory)

Kwota dofinansowania:  10 000 000 zł

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.
Wsparcie kosztów działań operatorów związanych z zarządzaniem programami, w szczególności dotyczące pozyskania startupów do programów oraz kompleksowej obsługi programów, w tym pokrycie kosztów członkostwa akceleratorów w międzynarodowych sieciach, zaangażowania ekspertów i mentorów, udziału partnerów międzynarodowych.
Realizacja programu Startups Exchange polega na objęciu polskich startupów zainteresowanych ekspansją na dany rynek programem przygotowującym je do wyjazdu oraz programem na danym rynku, gdzie poznają potencjalnych kontrahentów, inwestorów, poznają kulturę biznesową, mogą planować założenie oddziału firmy, realizują warsztaty z zakresu, który chcą dopracować (element akceleracji w wybranym zakresie), itp. 

Nabór zostanie ogłoszony na Portalu Funduszy Europejskich

 

FENX.01.05 Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (I)

Termin naboru zostanie wyznaczony po uzgodnieniu i przyjęciu przez KM kryteriów wyboru projektów.

Kwota dofinansowania:  20 000 000 zł

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. 

 

 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Aktualny od: 01.02.2023 r. do 31.01.2027 r.

Dla kogo: MŚP

Maksymalne dofinansowanie: 6 600 euro

Cel finansowania: Uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Więcej informacji: link

 

 

Podziel się